Pingstgudstjänst 23 maj


” Oändligt liten är vår jord i denna rymd, men till oss når en kärlek utan gräns och slut från kosmos skapare, vår Gud”.

( vers 4 psalm 356, Psalmer och Sånger)

Inför söndagen den 23 maj 2021

Ett brev och några ord från pastor 

Kära församling och vänner!

Jag vill tacka er alla för den gemenskap vi har haft i gudstjänst och verksamheter av olika slag.

Jag har fått dela liv med er, både i glädje och sorg. 

Tack för de förtroende ni har gett mig i allt ni har berättat, visat och kommit med. 

Tack för möjligheten att tjäna er. 

Till alla er som har varit delaktiga i att Lidakyrkan har kunnat vara en plats för tillbedjan och samling för så många, vill jag tacka och önska er alla Guds rika välsignelse.

Hellen Tolf Dahl

LIDAKYRKAN

Söndagen den 23 maj 2021

Pingstdagen Den Heliga Anden

Inledningsord

Psalm 396 Grip du mig, helige Ande

Välkommen

Sång 

Barnens ljuständning

Psalm  350 O Gud som skapat vind och havkollekt

  /bön för kollekten

Förbön 

Sång 

Textläsning GT 1 Mos 11:1-9Epistel Apg 2:1-11

Psalm20 Helige Fader, kom och var oss nära

Evangelietext Johannes 14:25-29

Predikan 

Välsignelsen

Psalm  827 Se hur gudsvinden bär

__________________________________________

Dagens texter s. 1586-1587

Medverkande: Ledning Christina Hanke

Musik Anders Björk,Sång Joy Björk,

Text Marianne Hammarroth

Predikan Hellen Tolf Dahl         

Barnens ljuständning:

Mina händer bygger ett litetlitet hus.

I det lilla huset bor ett litet ljus. 

Runt omkring det ljuset står tiden nästan still

Där finns tid att tänka på allting som man vill.

Vi ställer oss kring ljuset och hör hur tyst det är.

Vi knäpper våra händer och vet att Gud finns här. 

Bön 938. Käre Far i himlen,

Tack att jag finns till.

Hjälp mig leva riktigt, 

göra det du vill.

Lär oss här på jorden

Tycka om varann.

Låt oss få en framtid

Skyddad av din hand.

Amen.

Lidakyrkan Besöksadress: Mulstavägen 11, Västerhaninge

Postadress: Box 114 , 137 22 Västerhaninge

www.lidakyrkan.se   telnr: 08- 500 296 30, pastor 070-598 43 65

För gåvor plusgiro 14 44 35 -5. SWISH 123 157 9515

Pingstdagen Tema  Den heliga Anden 1 årg​ 

Texterna för dagen:

Psaltaren Psaltaren kapitel 104, vers 27-31

Alla sätter sitt hopp till dig, du skall ge dem föda i rätt tid. Du ger dem, och de tar emot, du öppnar din hand, och de äter sig mätta. Du döljer ditt ansikte, och de blir förskräckta, du tar ifrån dem deras ande, och de dör och blir åter till mull. Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny. Må Herrens ära bestå för evigt, må Herren glädja sig över sina verk. 

Gammaltestamentlig läsning Första Moseboken kapitel 11, vers 1 – 9

Hela jorden hade samma språk och samma ord. När människorna flyttade österut fann de en dal i Shinardär de bosatte sig. ”Nu skall vi slå tegel och bränna det”, sade de till varandra. De använde tegel som byggsten, och som murbruk använde de beck. De sade: ”Låt oss bygga en stad, med ett torn som når ända upp i himlen. Vårt namn blir känt, och vi slipper vara skingrade över hela jorden.” Då steg Herren ner för att se staden och tornet som människorna byggde. Herren sade: ”De är ett enda folk och har alla samma språk. Detta är bara början. Nu är ingenting omöjligt för dem, vad de än föresätter sig. Låt oss stiga ner och skapa förvirring i deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.” Och Herren skingrade dem från denna plats ut över hela jorden, och de slutade att bygga på staden. Därför kallas den Babel, ty där skapade Herren språkförbistringen på jorden, och därifrån skingrade han människorna ut över hela jorden. 

Epistel Apostlagärningarna 2:1-11

När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade de: ”Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parther, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretensare och araber — ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar.” 

Nya testamentet Evangeliet enligt Johannes kapitel 14, vers 25 – 29

Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Ni hörde att jag sade till er: Jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag. Detta säger jag er innan det sker, för att ni skall tro det när det har skett. 

Betraktelse:               Den här helgen firar vi pingst. Det är kyrkans tredje största helg, vid sidan av jul och påsk. Det är den Heliga Andens högtid. Ordet pingst kommer från det grekiska ordet Πεντηκοστή, vilket betyder den femtionde. Den ”femtionde” syftar på att det har gått femtio dagar sedan påsk. Pingsten betecknas ofta som “kyrkans födelsedag”, eftersom det var då som Jesu lärjungar började att organisera en församling och missionera. Pingstundret inträffade i samband med att lärjungarna firade shavuot, den judiska högtiden som firar minnet av att Gud gav judarna de tio budorden på Sinai berg och det har tidigare också varit en skördefest.

Psalmtexten berättar om att Gud sänder sin Ande, sin hjälpande hand. Gud ger liv, med för det också tillbaka och allt kan börja om i årstider, skörd och nytt liv.

Gamla testamentet visar oss en märklig berättelse, om människor som visar på en oerhörd förmåga att skapa stora ting, när de kan kommunicera bra med varandra. Berättelsen visar dock på hur de kan ta en riktning som inte stämmer med den plats de har i skapelsen, när de försöker att bli lika stora som Gud. Det uppstår språkförbistring när Gud ser detta, men detta återställs på pingsten. Då kommer Anden och alla människor kan höra det fantastiska budskapet om Jesus Kristus oavsett dialekt, språk och härkomst. 

Episteltexten från Apostlagärningarna återberättar att den judiska pingsten har samlat judar och även andra folk från hela den dåtida kända världen. Gud sänder Anden som då kommer från himlen. Ljudet av en stormvind överraskar dem. På både hebreiska och grekiska är det samma ord för ande och vind. Den färgstarka berättelsen talar om tungor såsom eld som sätter sig på apostlarna. Plötsligt kan alla som är närvarande höra sina egna språk och förstå det som sägs. Budskapet om Kristus skall nu förkunnas för alla och på alla språk och för alla folk. Apostlagärningarna fortsätter att berätta om kyrkans framväxt och de utmaningar de mötte på många olika sätt. 

Johannesevangeliets text är hämtat från Jesus avskedstal. Han försöker att vägleda lärjungarna och undervisa dem. Jesus vill förbereda dem för livet när Han inte kommer att finnas ibland dem på jorden. Han återvänder till Fadern. Han sänder sin Ande, en Hjälpare som skall vägleda dem på jorden och fortsätta Kristi verk. Anden skall hjälpa, trösta, stärka och försvara dem. Anden skall ge tro och ge kunskap om att föra ut evangeliet för andra. 

Anden är Guds osynliga närvaro bland oss människor. Gud låter sin Ande, Hjälparen med ett annat namn, vara hos dem och är nu hos oss. 

Vi har fått Guds Ande och ett uppdrag. Anden nämns både i skapelseskildringen från början av Bibelns berättelse ända till slutet i avslutningsorden i Uppenbarelseboken 22:17. Gamla testamentet beskriver hur vissa personer med särskilda uppdrag får anden till exempel domare och kungar, men särskilt Messiaskonungen, Guds utvalde ledare beskrivs med andens verksamhet i den lidande tjänaren som ett särskilt kännetecken. Anden förbereder frälsningen för oss. Anden är länken mellan oss och Gud.

Gud vill gemenskap med människorna, sina lärjungar men han kan inte stanna i sin mänskliga kropp hur länge som helst. Detta gjorde Honom begränsad. Människor fick gå och hämta Honom när de behövde hjälp. Nu får alla tillgång till Honom i bön, närvaro och samtidigt över hela jorden. Det behövs en kärlekens länk som för oss samman på ett gudomligt sätt. Den som är villig att ta emot Anden möter Gud. Vi får samma position i Guds rike som kungar och domare har haft. Folket var förundrat över det som skedde. De var tvungna att stanna till och lyssna. Detta var något utöver det vanliga. Varje dag med Gud kan vara så i det lilla. Om vi tar en stund för bön, stillhet, tittar på träden och grönskan, på människorna som passerar, då ser vi Guds rike. . Vi får ta emot efter vår förmåga, utvecklas och frid får bo hos oss. Vi behöver inte förstå allt men vi ser i verkningarna och kraften att Anden verkar. Vi är inte ensamma. Gud går bredvid. Amen.

Bönsöndagen 9 maj

Betraktelse av Lotta Armanios

för Lidakyrkans församling, Västerhaninge.

Du kan också lyssna till betraktelsen genom att klicka på denna länk: 

Dagens bibeltexter:       1 Mos 18:26-32

                                            Ef 3:14-21

                                            Luk 18:1-8

                                            Ps 13

I Psaltaren kapitel 13 uttrycker kung David sin ångest. Inför Gud beskriver han sina känslor.

 ”Hur länge skall du glömma mig, Herre? Hur länge skall du dölja ditt ansikte? Hur länge skall tankarna mala, mitt hjärta ängslas dag efter dag? Hur länge skall min fiende triumfera? Se på mig, svara mig, Herre min Gud!

Ge ny glans åt mina ögon, låt mig inte somna in i döden, låt inte min fiende säga att han har besegrat mig, mina ovänner jubla över mitt fall.

Jag litar på din godhet, mitt hjärta ska jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig.”

Ofta är det i ögonblicket när vi når slutet av vår egen kraft, förmåga och möjlighet som det gudomliga griper in.

Vi kan göra oerhört mycket med enbart tankens kraft. Fantasi och inspiration finns invävda i våra liv redan från början. Vi är skapade till Guds avbild, övermåttan underbart som det står på ett ställe i Psaltaren.

Flygplan byggdes för att drömmen om att kunna flyga fanns.

Slaveriet bekämpades p g a drömmen om en värld som är mer jämlik.

Dessa två exempel hade en startpunkt. Det började med en tanke. Genom tankens kraft och fantasi sprängdes invanda mönster och det gick det att genomföra.

Ibland, räcker dock tankens kraft inte till och man hamnar i en återvändsgränd. Då går man tillbaka, stannar upp och hittar en annan väg.

När barn möter något som är jobbigt och ohanterbart, vill de tillbaka till tryggheten hos föräldrarna eller vårdnadshavarna. Samma mönster har vi vuxna också många gånger när livet blir ohanterbart. Då vänder vi oss mot något som är större, mot det gudomliga, mot trygghet. Vi ber.

I Luk 18:1-8 finns en liknelse om en änka som drabbats av orätt. Hon hade ingen formell makt och ingen som förde hennes talan. Hon var målsägare i beroendeställning, men hon ägde sitt ärende. Hon var envis och uthållig. Hon hade hopp. Gång på gång går hon tillbaka till en domare som inte brydde sig om hennes fall, tills han tröttnar och ger henne den upprättelse som hon är förtjänt av.

Gud är inte som den orättfärdige domaren. Tvärtom. Han lyssnar till den som söker honom. Jesus ger den här liknelsen för att lära oss att trots att saker kan kännas omöjligt svåra, ska vi inte ge upp. Gud har lovat bönhöra sina barn i den bästa tiden. Han har överblick. Bön är att umgås med Gud, samtala med honom och lyssna på de olika sätt som han talar till en. Ju mer vi är i Guds närhet, ju mer lär vi känna honom och förstå vem han är.

Luk 11:9-10 säger ”Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får och den som söker, han finner och för den som bultar ska dörren öppnas.”

I en tid när omständigheter känns omöjliga, när livet haltar under missöden eller när synd ruinerat och förstört livet, då får vi göra precis som det lilla barnet gör. Barnet går tillbaka till föräldern när det blir svårt. Du och jag, vi får gå tillbaka till Skaparen. Vi får uttrycka exakt vad vi känner. Han lyssnar. Han förlåter. Han kan förvandla situationer på ett sätt som vår egen förmåga inte klarar av.

I gudsnärvaron förvandlas mörker till ljus, det omöjliga till en möjlighet. Han ger oss livet åter. Han kan klara det ingen människa förmår. Så sluta inte be. Ge inte upp, ifall du inte fått bönesvar. Låt den envisa änkan få bli förebild för uthållighet, även när du ber. 

BÖN

”Tack Jesus för att du finns hos mig, här och nu. Tack för det du visar i bibeltexterna. Hjälp mig att i min vardag, minnas den du är, att du aldrig sviker utan alltid finns nära oavsett vad mina känslor säger. Tack att du tar hand om mig. Amen.”

Tredje söndagen i påsktiden. Den gode herden

Dagens texter:

Hesekiel 34:11–16

Så säger Herren Gud: Jag skall själv ta hand om mina får och vårda dem. Som herden vårdar sig om sin hjord när han har sina får omkring sig, de skingrade, så skall jag vårda mina får och rädda dem från de platser dit de skingrades den dag då moln och töcken rådde. Jag skall hämta dem hos de främmande folken, samla in dem från främmande länder och föra dem till deras eget land. På Israels berg, i dess dalar och bebodda trakter skall jag valla dem. På ett gott bete skall jag driva dem i vall. Deras ängar skall vara på Israels höga berg. Där skall de få komma till ro på härliga ängar. Saftigt bete skall de finna på Israels berg.Jag skall själv valla mina får och låta dem komma till ro, säger Herren Gud. Jag skall leta efter de vilsegångna och hämta hem de bortsprungna, jag skall förbinda de skadade, hjälpa de sjuka och se till de starka och välmående. Jag skall valla dem på det rätta sättet.

Första Petrusbrevet 2:22–25

Han begick inte någon synd, och svek fanns inte i hans mun. Han svarade inte med skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist. Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen, för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare.

Johannesevangeliet 10:1–10

”Sannerligen, jag säger er: den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten, och fåren hör hans röst, och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem, och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer de inte, utan springer ifrån honom, därför att de inte känner igen främmande röster.” Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade.

Sedan sade Jesus: ”Sannerligen, jag säger er: jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.

Psaltaren 23:1–6

En psalm av David.

Herren är min herde,
ingenting skall fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar,
han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft
och leder mig på rätta vägar,
sitt namn till ära.
Inte ens i den mörkaste dal
fruktar jag något ont,
ty du är med mi
din käpp och din stav gör mig trygg.
Du dukar ett bord för mig
i mina fienders åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja
och fyller min bägare till brädden.
Din godhet och nåd skall följa mig
varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem
så länge jag lever.

Betraktelse:

Vi läser bibeltexter och får ofta ett utdrag från ett sammanhang, som inte alltid är tydligt. Vissa berättelser känner vi till i sin helhet men när vi får en del av en större berättelse så saknas sammanhanget tydligt. Vi läser här tre texter. Jag beskriver här kort vilket sammanhang som texterna har hämtats ifrån. 

GT: Profeten Hesekiel fanns och verkade bland de judar som var deporterade i Babylonien före och efter Jerusalems fall år 587 f Kr. Han kritiserar folkets ledare som han anser inte har tagit sitt ansvar och har skuld till att folket lider. Gud kommer att ta sig an sitt folk för Herren är den gode herden. Folket skall få gå i vall på Israels berg. Här ser vi kopplingen till Psalm 23. 

Epistel: Aposteln Petrus behöver inte skämmas över sin Herre Jesus Kristus, Han som är utan synd. Petrus förnekade Jesus men har nu fått insikt om vem Kristus är. Tvivlet och vilsenheten är borta. Kristus är våra” själars herde och vårdare”. Denna beskrivning finns bara i den här texten i NT.

Evangelietexten: Johannes berättar om konflikten mellan Jesus och de judiska ledarna. Jesus berättar liknelsen om den gode herden och visar på dels sin egen uppgift i världen och samtidigt kritik mot de religiösa ledarna. Texterna hänger ihop. Den bild som beskrivs visar på folkets ledare som tjuvar och rövare, som inte går den väg genom grinden, dvs de som inte tror på att Guds utsände är Jesus. Jesus är den rätte herden som fåren lyssnar till och Han känner dem och de känner sin herde. Herren känner för sina får. Han älskar dem och för dem på rätta vägar och beskyddar dem. Vi får en erfarenhet av Jesus som kan likna en god herde som tar hand om de sina.

Den gode herden går ut för att hitta sina får. Så gör Gud med oss. Han söker oss och ropar på oss tills vi svarar. Vi har en Gud som kommer till oss. 

Vi söker meningen med livet. Då kommer själva livet till oss. Mening är att ha ett innehåll som ger frid. Ordet frid finns på över etthundratrettio olika ställen i Bibeln. Ordet fred som hänger ihop med friden finns i över trettio texter. 

I Johannes 14 i Jesus avskedstal så undervisar Jesus lärjungarna. Det är mycket som skall med och allt som sägs är i ett samtal i världen men berör hela universum. Friden är i mitten. I vers 27 säger Jesus ” Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.”

Idag är temat ” den gode herden” och vi läser och kan upptäcka att vi har en ledare som älskar oss. En personlig Gud som är villig att offra sitt liv för våra liv. Jesus beskriver Hans uppdrag utifrån en liknelse som de skulle kunna förstå. Perspektivet är dock så stort men bara det kan öppna upp deras sinnen, så kan några frön bli sådda. En livsåker att titta tillbaka på när alla bitar faller på plats. Så är det också för oss. Det är ibland när vi tittar tillbaka och vi ser våra erfarenheter i ett sammanhang, som vi får perspektiv om att Gud har varit med oss under våra liv. 

Fåren går på bete på åkrar klädda i livets färg. Kristus själv vaktar och samlar in oss. Han lyssnar på våra rop och vill frid och fred.

Idag har vi detta hopp och sann glädje. Varje dag finns nya utmaningar men om vi försöker att välja att lyssna på vår särskilda herde så kan vi tills slut urskilja lockrop från andra varelser som vill förinta och förstöra. 

Om vi lär oss vad som är äkta så upptäcker vi vad som är falskt när det kommer i vår väg. Det sade en kassörska i USA när hon blev utsatt för falska sedlar. De var så välgjorda att till och med polisen blev lurad först. Det falska kommer i nya varianter hela tiden. Gud är alltid densamme. Lär vi oss att känna Gud och vår ledare så vet vi vem vi ska lyssna till. 

Frid! Pastor Hellen Tolf Dahl

Samlingar september 2020

Söndag 6 september kl 11.00

Gudstjänst ”Medmänniskan” Hellen Tolf Dahl m.fl.

OBS! Ingen gudstjänst söndag 13 september

Söndag 20 september kl 11.00

Gudstjänst med nattvard ”Ett är nödvändigt” Hellen Tolf Dahl, Lotta Armanios

Söndag 27 september kl 11.00

Gudstjänst ”Döden och livet” Per-Johan Rahm m.fl Sång av Elisabeth Rahm

Brev från styrelsen augusti 2020

Lidakyrkans medlemmar och vänner!

En stor del av sommaren 2020 har passerat. Den har för oss alla blivit annorlunda än alla andra somrar. Mitt i det annorlunda har livet ändå innehållit det livet alltid gör – både tacksamhet, glädje och fina upplevelser men också smärta, oro och stor sorg.

I allt detta har vi löftet med oss:
”Dag efter dag bär han oss. Gud är vår frälsning” Ps. 68:20
Annorlunda denna vår och sommar har också varit att församlingens styrelse haft fler styrelsemöten än tidigare. Dessutom har vi fått mötas digitalt. Även om vi saknar de fysiska mötena så är vi tacksamma för tekniken där vi kunnat se och samtala med varann. I samtal och i bön har vi mötts för att fatta beslut om vår församling.

För några dagar sedan togs följande beslut som gäller augusti och september:

  • Vi startar i mitten av augusti upp med gudstjänst/andakt på söndagarna. Observera att det inte gäller alla söndagar. Se bilaga med program!
    Formen kan vara lite enklare, men lika innehållsrik som ”vanliga” gudstjänster.
  • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd, handhygien och krav på att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom. Personer över 70 år bör helt undvika samlingar och kontakter som man inte delar hushåll med.
  • För Daglediga, bibelsamtal och andra grupper har beslut om startdatum ännu inte fattats. Vi återkommer om detta i nytt utskick i mitten av september.
  • När vi inte möts till gudstjänst där insamling till församlingen är ett givet inslag så får vi hjälpas åt att bära församlingens ekonomi på annat sätt. Använd dig Lidakyrkans pg-konto 14 44 35 -5 eller SWISH 123 157 9515. Varje gåva, liten som större, är ett viktigt bidrag till vår församlings fortsatta möjlighet att verka i vår bygd.

Så önskar vi dig/er en god fortsättning på sommaren. Gud välsigne dig!
Styrelsen i Lidakyrkan / Ewa Arnaryd

Samlingar augusti 2020

Söndag 16 augusti kl 16.00

Sommarandakt, Hellen Tolf Dahl

Söndag 23 augusti kl 11.00

Gudstjänst med nattvard ”Tro och liv” Hellen Tolf Dahl m.fl

OBS! Ingen gudstjänst söndag den 30 augusti

Bild: Joy Theda Björk

Vi öppnar upp – Ny Information ang Corona Covid 19

Vi startar försiktigt upp nu i mitten av augusti 2020. Klicka här och se mer information. Formen kan vara lite enklare, men lika innehållsrik som ”vanliga” gudstjänster.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd, handhygien och krav på att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom.  Personer över 70 år bör helt undvika samlingar och kontakter som man inte delar hushåll med.    

Här kan du läsa om våra samlingar i augusti.

Varmt välkomna!

Juni-Juli höll vi stängt på grund av pandemin Corona Covid 19 gudstjänster och samlingar.

En hälsning i skymningen från pastorn

Lidakyrkan har inte låtit sig tystas fastän vi inte ses som vanligt.

Det är måndag kväll och det skymmer lite, så lite lagom det kan göra så här i slutet av juni och i början på kommande ledighet.

Kyrkan har haft några besökare idag och tillsammans har de fått del av den bön och omsorg vi står för. Psalmer och sånger har givit av sina ord och melodier.

Brasset spelar för fullt och det låter härligt.

Det händer något i mötet med andra även om vi får hålla avstånd med hänsyn till rådande världssituation. Ordet har talat. Kristus själv finns här.

Jag står i kyrkan en stund vid ljusbäraren. Någon böjer knä. Kyrksalen ljuder av sång och brassmusiken hittar sitt komp till orden fastän det borde vara omöjligt. Två olika rum men under samma tak.

Jag tittar och läser orden som någon har slagit upp på nattvardsbordet.

Det är psalm 139. Någon har valt just de sidorna. Kanske det blev så, kanske var det någon som städade kyrkan sist eller någon som letade något helt annat.

Jag önskar er alla en fin tid nu när allt grönskar. Vi får tänka på varandra och be. Det är ett sätt att vara kyrka.

Psalm 139

1 För körledaren. Av David, en psalm.
Herre, du rannsakar mig och känner mig.

2 Om jag står eller sitter vet du det,
fast du är långt borta vet du vad jag tänker.

3 Om jag går eller ligger ser du det,
du är förtrogen med allt jag gör.

4 Innan ordet är på min tunga
vet du, Herre, allt jag vill säga.

5 Du omger mig på alla sidor,
jag är helt i din hand.

6 Den kunskapen är för djup för mig,
den övergår mitt förstånd.

7 Var skulle jag komma undan din närhet?
Vart skulle jag fly för din blick?

8 Stiger jag upp till himlen, finns du där,
lägger jag mig i dödsriket, är du också där.

9 Tog jag morgonrodnadens vingar,
gick jag till vila ytterst i havet,

10 skulle du nå mig även där
och gripa mig med din hand.

11 Om jag säger: Mörker må täcka mig,
ljuset omkring mig bli natt,

12 så är inte mörkret mörkt för dig,
natten är ljus som dagen,
själva mörkret är ljus.

13 Du skapade mina inälvor,
du vävde mig i moderlivet.

14 Jag tackar dig för dina mäktiga under,
förunderligt är allt du gör.
Du kände mig alltigenom,

15 min kropp var inte förborgad för dig,
när jag formades i det fördolda,
när jag flätades samman i jordens djup.

16 Du såg mig innan jag föddes,
i din bok var de redan skrivna,
de dagar som hade formats
innan någon av dem hade grytt.

17 Dina tankar, o Gud, är för höga för mig,
väldig är deras mångfald.

18 Vill jag räkna dem är de flera än sandkornen,
når jag till slutet är jag ännu hos dig.

Gud välsigne Er alla!
Pastor Hellen Tolf Dahl

Samlingar Mars 2020

Söndag 1 mars kl 11.00

Gudstjänst ”Prövningens stund May Åkerström, Cecilia Brorsdotter Sång av Martin Claesson

Onsdag 4 mars kl 13.00

Dagledigträff

Söndag 8 mars kl 11.00

Gudstjänst ”Den kämpande tron” Hellen Tolf Dahl, Insamling till Equmeniakyrkans pastors- och diakonutbildning. Marie Jonsson, dans

Söndag 15 mars kl 11.00

Gudstjänst ”Kampen mot ondskan” Gun och David Olson, Christina Alstig Sång av Lotta Armanios

Onsdag den 18 mars kl 13.00

Dagledigträff

Söndag 22 mars kl 11.00

Gudstjänst med nattvard ”Guds mäktiga verk” Hellen Tolf Dahl, Christina Hanke. Sång av Torbjörn Åkesson

Lördag 28 mars

Vårbasar

Söndag 29 mars kl 18.00

Sång- och musikgudstjänst Hellen Tolf Dahl, May Åkerström, Lotta Armanios

Daglediga start 19 februari

Varannan onsdag kl 13:00-15:00

Hjärtligt välkomna till första träffen:

“Livet värt att leva” Livsberättargrupper för ökad kvalitet
Marie-Louise Söderberg, Verksamhetsutvecklare, Stockholms Stadsmission
Värd: Anders och Ilona.