Pingstgudstjänst 23 maj


” Oändligt liten är vår jord i denna rymd, men till oss når en kärlek utan gräns och slut från kosmos skapare, vår Gud”.

( vers 4 psalm 356, Psalmer och Sånger)

Inför söndagen den 23 maj 2021

Ett brev och några ord från pastor 

Kära församling och vänner!

Jag vill tacka er alla för den gemenskap vi har haft i gudstjänst och verksamheter av olika slag.

Jag har fått dela liv med er, både i glädje och sorg. 

Tack för de förtroende ni har gett mig i allt ni har berättat, visat och kommit med. 

Tack för möjligheten att tjäna er. 

Till alla er som har varit delaktiga i att Lidakyrkan har kunnat vara en plats för tillbedjan och samling för så många, vill jag tacka och önska er alla Guds rika välsignelse.

Hellen Tolf Dahl

LIDAKYRKAN

Söndagen den 23 maj 2021

Pingstdagen Den Heliga Anden

Inledningsord

Psalm 396 Grip du mig, helige Ande

Välkommen

Sång 

Barnens ljuständning

Psalm  350 O Gud som skapat vind och havkollekt

  /bön för kollekten

Förbön 

Sång 

Textläsning GT 1 Mos 11:1-9Epistel Apg 2:1-11

Psalm20 Helige Fader, kom och var oss nära

Evangelietext Johannes 14:25-29

Predikan 

Välsignelsen

Psalm  827 Se hur gudsvinden bär

__________________________________________

Dagens texter s. 1586-1587

Medverkande: Ledning Christina Hanke

Musik Anders Björk,Sång Joy Björk,

Text Marianne Hammarroth

Predikan Hellen Tolf Dahl         

Barnens ljuständning:

Mina händer bygger ett litetlitet hus.

I det lilla huset bor ett litet ljus. 

Runt omkring det ljuset står tiden nästan still

Där finns tid att tänka på allting som man vill.

Vi ställer oss kring ljuset och hör hur tyst det är.

Vi knäpper våra händer och vet att Gud finns här. 

Bön 938. Käre Far i himlen,

Tack att jag finns till.

Hjälp mig leva riktigt, 

göra det du vill.

Lär oss här på jorden

Tycka om varann.

Låt oss få en framtid

Skyddad av din hand.

Amen.

Lidakyrkan Besöksadress: Mulstavägen 11, Västerhaninge

Postadress: Box 114 , 137 22 Västerhaninge

www.lidakyrkan.se   telnr: 08- 500 296 30, pastor 070-598 43 65

För gåvor plusgiro 14 44 35 -5. SWISH 123 157 9515

Pingstdagen Tema  Den heliga Anden 1 årg​ 

Texterna för dagen:

Psaltaren Psaltaren kapitel 104, vers 27-31

Alla sätter sitt hopp till dig, du skall ge dem föda i rätt tid. Du ger dem, och de tar emot, du öppnar din hand, och de äter sig mätta. Du döljer ditt ansikte, och de blir förskräckta, du tar ifrån dem deras ande, och de dör och blir åter till mull. Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny. Må Herrens ära bestå för evigt, må Herren glädja sig över sina verk. 

Gammaltestamentlig läsning Första Moseboken kapitel 11, vers 1 – 9

Hela jorden hade samma språk och samma ord. När människorna flyttade österut fann de en dal i Shinardär de bosatte sig. ”Nu skall vi slå tegel och bränna det”, sade de till varandra. De använde tegel som byggsten, och som murbruk använde de beck. De sade: ”Låt oss bygga en stad, med ett torn som når ända upp i himlen. Vårt namn blir känt, och vi slipper vara skingrade över hela jorden.” Då steg Herren ner för att se staden och tornet som människorna byggde. Herren sade: ”De är ett enda folk och har alla samma språk. Detta är bara början. Nu är ingenting omöjligt för dem, vad de än föresätter sig. Låt oss stiga ner och skapa förvirring i deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.” Och Herren skingrade dem från denna plats ut över hela jorden, och de slutade att bygga på staden. Därför kallas den Babel, ty där skapade Herren språkförbistringen på jorden, och därifrån skingrade han människorna ut över hela jorden. 

Epistel Apostlagärningarna 2:1-11

När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade de: ”Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parther, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretensare och araber — ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar.” 

Nya testamentet Evangeliet enligt Johannes kapitel 14, vers 25 – 29

Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Ni hörde att jag sade till er: Jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag. Detta säger jag er innan det sker, för att ni skall tro det när det har skett. 

Betraktelse:               Den här helgen firar vi pingst. Det är kyrkans tredje största helg, vid sidan av jul och påsk. Det är den Heliga Andens högtid. Ordet pingst kommer från det grekiska ordet Πεντηκοστή, vilket betyder den femtionde. Den ”femtionde” syftar på att det har gått femtio dagar sedan påsk. Pingsten betecknas ofta som ”kyrkans födelsedag”, eftersom det var då som Jesu lärjungar började att organisera en församling och missionera. Pingstundret inträffade i samband med att lärjungarna firade shavuot, den judiska högtiden som firar minnet av att Gud gav judarna de tio budorden på Sinai berg och det har tidigare också varit en skördefest.

Psalmtexten berättar om att Gud sänder sin Ande, sin hjälpande hand. Gud ger liv, med för det också tillbaka och allt kan börja om i årstider, skörd och nytt liv.

Gamla testamentet visar oss en märklig berättelse, om människor som visar på en oerhörd förmåga att skapa stora ting, när de kan kommunicera bra med varandra. Berättelsen visar dock på hur de kan ta en riktning som inte stämmer med den plats de har i skapelsen, när de försöker att bli lika stora som Gud. Det uppstår språkförbistring när Gud ser detta, men detta återställs på pingsten. Då kommer Anden och alla människor kan höra det fantastiska budskapet om Jesus Kristus oavsett dialekt, språk och härkomst. 

Episteltexten från Apostlagärningarna återberättar att den judiska pingsten har samlat judar och även andra folk från hela den dåtida kända världen. Gud sänder Anden som då kommer från himlen. Ljudet av en stormvind överraskar dem. På både hebreiska och grekiska är det samma ord för ande och vind. Den färgstarka berättelsen talar om tungor såsom eld som sätter sig på apostlarna. Plötsligt kan alla som är närvarande höra sina egna språk och förstå det som sägs. Budskapet om Kristus skall nu förkunnas för alla och på alla språk och för alla folk. Apostlagärningarna fortsätter att berätta om kyrkans framväxt och de utmaningar de mötte på många olika sätt. 

Johannesevangeliets text är hämtat från Jesus avskedstal. Han försöker att vägleda lärjungarna och undervisa dem. Jesus vill förbereda dem för livet när Han inte kommer att finnas ibland dem på jorden. Han återvänder till Fadern. Han sänder sin Ande, en Hjälpare som skall vägleda dem på jorden och fortsätta Kristi verk. Anden skall hjälpa, trösta, stärka och försvara dem. Anden skall ge tro och ge kunskap om att föra ut evangeliet för andra. 

Anden är Guds osynliga närvaro bland oss människor. Gud låter sin Ande, Hjälparen med ett annat namn, vara hos dem och är nu hos oss. 

Vi har fått Guds Ande och ett uppdrag. Anden nämns både i skapelseskildringen från början av Bibelns berättelse ända till slutet i avslutningsorden i Uppenbarelseboken 22:17. Gamla testamentet beskriver hur vissa personer med särskilda uppdrag får anden till exempel domare och kungar, men särskilt Messiaskonungen, Guds utvalde ledare beskrivs med andens verksamhet i den lidande tjänaren som ett särskilt kännetecken. Anden förbereder frälsningen för oss. Anden är länken mellan oss och Gud.

Gud vill gemenskap med människorna, sina lärjungar men han kan inte stanna i sin mänskliga kropp hur länge som helst. Detta gjorde Honom begränsad. Människor fick gå och hämta Honom när de behövde hjälp. Nu får alla tillgång till Honom i bön, närvaro och samtidigt över hela jorden. Det behövs en kärlekens länk som för oss samman på ett gudomligt sätt. Den som är villig att ta emot Anden möter Gud. Vi får samma position i Guds rike som kungar och domare har haft. Folket var förundrat över det som skedde. De var tvungna att stanna till och lyssna. Detta var något utöver det vanliga. Varje dag med Gud kan vara så i det lilla. Om vi tar en stund för bön, stillhet, tittar på träden och grönskan, på människorna som passerar, då ser vi Guds rike. . Vi får ta emot efter vår förmåga, utvecklas och frid får bo hos oss. Vi behöver inte förstå allt men vi ser i verkningarna och kraften att Anden verkar. Vi är inte ensamma. Gud går bredvid. Amen.