Brev från Lidakyrkan Hellen Tolf Dahl

 Femte söndagen i påsktiden 2 maj 2021

Att växa i tro

Här är en hälsning från pastor Hellen Tolf Dahl, som också påminner om att vi har bibelstudier varje onsdag kl 11.00-12-00 digitalt. 

Sänd din e-postadress till hellen.tolf.dahl@gmail.com senast tisdagen innan så får du länk och texter.

Återstående datum:

Onsdagen den 5 maj, 12 maj, 19 maj samt 26 maj.

Här är en påminnelse om söndagens texter och att vi är i gudstjänst med varandra.

Lidakyrkan hänvisar också till www.equmeniakyrkan.se där många församlingar lägger ut sina gudstjänster som sänds digitalt från hela landet.

Texter:

Hosea 11:1–4

När Israel var ung fick jag honom kär,
och från Egypten kallade jag min son.
Men ju mer jag kallar på dem,
desto mer går de bort från mig.
De offrar åt baalsgudarna
och tänder offereld åt belätena.
Ändå var det jag som lärde Efraim gå
och jag som tog dem i mina armar,
men de förstod inte att jag botade dem.
Med trofasthetens band drog jag dem,
med kärlekens rep.
Jag var som den
som lyfter upp ett barn till kinden.
Jag böjde mig ner och gav dem att äta.

Första Johannesbrevet 4:10–16

Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.

Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.

Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom.

Johannesevangeliet 16:5–11

Men nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg. Men jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går skall jag sända honom till er, och när han kommer skall han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd: de tror inte på mig. Rättfärdighet: jag går till Fadern, och ni ser mig inte längre. Dom: denna världens härskare är dömd.

Psaltaren 98:1–8

En psalm.

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,
ty han har gjort underbara ting.
Han vann seger med sin starka hand,
med sin heliga arm.
Herren har visat att han räddar,
folken fick skåda hans seger.
Med godhet och trofasthet
har han tänkt på Israels folk.
Hela jorden har sett att vår Gud räddar.

Hylla Herren, hela världen,
brist ut i jubel och sång!
Sjung till lyra för Herren,
låt lyrans strängar klinga!
Blås i trumpeter och horn,
hylla konungen, Herren!
Havet skall brusa och allt det rymmer,
världen och alla som bor i den.
Floderna skall klappa händer,
bergen skall jubla tillsammans

Betraktelse ” Att växa i  tro”

Tro är så mycket mera än en uppfattning om hur och vad något är.

Tro är en relation som alltid kan växa, utvecklas och bli djupare.

Texterna idag handlar om Guds kärlek till sitt folk och om hur vi ska växa i tro och kärlek genom den Helige Andens hjälp. Vi går mot pingsten och en Hjälpare och Vägledare för våra liv är på väg till oss. Vi behöver den hjälpen och en fördjupad relation med Gud. Den här söndagen kallas också för ” Cantate”. Det är första ordet i Psalm 98 på latin. ” Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång”. Texterna pekar mot pingst och vi får lovsjunga vår Gud som aldrig överger sitt folk trots olydnad.

Profeten Hosea levde i Nordriket från mitten av 700-talet f.Kr. Han fick symbolisera Guds kärleksfulla handlande mot de otrogna folket, genom sitt äktenskap med en otrogen kvinna. I textens sammanhang liknas Israel vid en olydig son som Gud ändå alltid visar en faderlig kärlek.

Episteltexten förtydligar att Gud är kärlek. Kärleken har sitt ursprung i Gud.

Jesus Kristus har förkroppsligat kärleken genom sitt liv, död och uppståndelse. Detta kan ses som en handling av kärlek som måste få konsekvenser för hur vi lever våra liv tillsammans med församling, den kristna kyrkan och människor i samvaro. Inget är enkelt men att växa i tro är att växa i mötet med varandra. Vi kan tillsammans fördjupa vår relation med varandra och Gud.

Evangelietexten är hämtad från Jesu avskedstal. Han talar om att Han kommer att lämna sina lärjungar. Först ska detta ske genom döden på Golgata och efter sin uppståndelse skall Han visa sig för dem, men sedan återvända till Fadern. Här tar Han upp att Hjälparen skall komma och leda dem efter att detta har skett. Hjälparen är levande och skall trösta och stärka deras tro.

Psaltartexten visar på att Herren har sitt välde och är störst. Texten beskriver symboler för styrka och det gudomliga. Till och med havet och bergen skall vara med i lovsången och ”klappa händer” till Guds ära.

Lärjungarna får ta emot mycket och ny information som ingen tidigare hade fått ta del av. Det var svårbegripligt. Jesus kommenterar att de inte frågar vart Han ska ta vägen utan de försöker att ta in vad som sägs. Det är inte lätt att känna glädje när man kommer att bli lämnad, även om det blir klart att allt kan bli bättre för både den som lämnar en och för den som blir kvar. När allt sker efter Guds vilja.

Jesus fullbordade lagen. Han visar livets rättfärdighet på ett sätt som ingen tidigare har kunnat. Detta är unikt i mänsklighetens historia. Han går till Fadern. Detta är rättfärdighet. Ordet  för rättfärdighet innefattar också betydelsen av fullbordan av Guds rike, välsignelse och plan. Den handlar om Guds kärlek. Rättfärdighet är Guds rättvisa.

 Synden skapar ett avstånd till Gud genom att vi inte tror på Honom. Världens härskare är dömd. Vi har genom Kristus sluppit domen så som vi har fått den förklarat för oss. Jesus Kristus har tagit våra synder på sig som ett försoningsoffer. Han visar oss också livet självt.

Detta är vår befrielse.

Vi får leva med Herren och vi får ledning genom den Ande som Gud själv har sänt oss. Denna Ande hjälper oss att stärka tron, Han svarar när vi söker Honom och den kärleken kommer från Gud. Den har en kraft som är starkare än allt annat.

Vi som församling får vara ett språkrör för denna Ande. Vi får möjlighet att föra detta budskap till världen. Tillsammans ger vi varandra mod, hopp och tro. Vi kan få en möjlighet att utveckla hörseln för vad den Helige Ande vill för våra liv.

Vi får först ta emot Guds kärlek och sedan kan vi älska tillbaka. När vi möter den kärleken så finns inga ord som kan beskriva detta.

Kristus och den kärleken beskrivs som Ordet som blir levande. Allt börjar med att ”Gud sade” något och så blev det till. Vi kan också skapa tro, relationer och ett gott liv för andra när vi använder ord av kärlek.

Älska varandra och säg det så ofta ni kan så skickar vi vidare direkt från Gud själv.