Bönsöndagen 9 maj

Betraktelse av Lotta Armanios

för Lidakyrkans församling, Västerhaninge.

Du kan också lyssna till betraktelsen genom att klicka på denna länk: 

Dagens bibeltexter:       1 Mos 18:26-32

                                            Ef 3:14-21

                                            Luk 18:1-8

                                            Ps 13

I Psaltaren kapitel 13 uttrycker kung David sin ångest. Inför Gud beskriver han sina känslor.

 ”Hur länge skall du glömma mig, Herre? Hur länge skall du dölja ditt ansikte? Hur länge skall tankarna mala, mitt hjärta ängslas dag efter dag? Hur länge skall min fiende triumfera? Se på mig, svara mig, Herre min Gud!

Ge ny glans åt mina ögon, låt mig inte somna in i döden, låt inte min fiende säga att han har besegrat mig, mina ovänner jubla över mitt fall.

Jag litar på din godhet, mitt hjärta ska jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig.”

Ofta är det i ögonblicket när vi når slutet av vår egen kraft, förmåga och möjlighet som det gudomliga griper in.

Vi kan göra oerhört mycket med enbart tankens kraft. Fantasi och inspiration finns invävda i våra liv redan från början. Vi är skapade till Guds avbild, övermåttan underbart som det står på ett ställe i Psaltaren.

Flygplan byggdes för att drömmen om att kunna flyga fanns.

Slaveriet bekämpades p g a drömmen om en värld som är mer jämlik.

Dessa två exempel hade en startpunkt. Det började med en tanke. Genom tankens kraft och fantasi sprängdes invanda mönster och det gick det att genomföra.

Ibland, räcker dock tankens kraft inte till och man hamnar i en återvändsgränd. Då går man tillbaka, stannar upp och hittar en annan väg.

När barn möter något som är jobbigt och ohanterbart, vill de tillbaka till tryggheten hos föräldrarna eller vårdnadshavarna. Samma mönster har vi vuxna också många gånger när livet blir ohanterbart. Då vänder vi oss mot något som är större, mot det gudomliga, mot trygghet. Vi ber.

I Luk 18:1-8 finns en liknelse om en änka som drabbats av orätt. Hon hade ingen formell makt och ingen som förde hennes talan. Hon var målsägare i beroendeställning, men hon ägde sitt ärende. Hon var envis och uthållig. Hon hade hopp. Gång på gång går hon tillbaka till en domare som inte brydde sig om hennes fall, tills han tröttnar och ger henne den upprättelse som hon är förtjänt av.

Gud är inte som den orättfärdige domaren. Tvärtom. Han lyssnar till den som söker honom. Jesus ger den här liknelsen för att lära oss att trots att saker kan kännas omöjligt svåra, ska vi inte ge upp. Gud har lovat bönhöra sina barn i den bästa tiden. Han har överblick. Bön är att umgås med Gud, samtala med honom och lyssna på de olika sätt som han talar till en. Ju mer vi är i Guds närhet, ju mer lär vi känna honom och förstå vem han är.

Luk 11:9-10 säger ”Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får och den som söker, han finner och för den som bultar ska dörren öppnas.”

I en tid när omständigheter känns omöjliga, när livet haltar under missöden eller när synd ruinerat och förstört livet, då får vi göra precis som det lilla barnet gör. Barnet går tillbaka till föräldern när det blir svårt. Du och jag, vi får gå tillbaka till Skaparen. Vi får uttrycka exakt vad vi känner. Han lyssnar. Han förlåter. Han kan förvandla situationer på ett sätt som vår egen förmåga inte klarar av.

I gudsnärvaron förvandlas mörker till ljus, det omöjliga till en möjlighet. Han ger oss livet åter. Han kan klara det ingen människa förmår. Så sluta inte be. Ge inte upp, ifall du inte fått bönesvar. Låt den envisa änkan få bli förebild för uthållighet, även när du ber. 

BÖN

”Tack Jesus för att du finns hos mig, här och nu. Tack för det du visar i bibeltexterna. Hjälp mig att i min vardag, minnas den du är, att du aldrig sviker utan alltid finns nära oavsett vad mina känslor säger. Tack att du tar hand om mig. Amen.”

Brev från Lidakyrkan Hellen Tolf Dahl

 Femte söndagen i påsktiden 2 maj 2021

Att växa i tro

Här är en hälsning från pastor Hellen Tolf Dahl, som också påminner om att vi har bibelstudier varje onsdag kl 11.00-12-00 digitalt. 

Sänd din e-postadress till hellen.tolf.dahl@gmail.com senast tisdagen innan så får du länk och texter.

Återstående datum:

Onsdagen den 5 maj, 12 maj, 19 maj samt 26 maj.

Här är en påminnelse om söndagens texter och att vi är i gudstjänst med varandra.

Lidakyrkan hänvisar också till www.equmeniakyrkan.se där många församlingar lägger ut sina gudstjänster som sänds digitalt från hela landet.

Texter:

Hosea 11:1–4

När Israel var ung fick jag honom kär,
och från Egypten kallade jag min son.
Men ju mer jag kallar på dem,
desto mer går de bort från mig.
De offrar åt baalsgudarna
och tänder offereld åt belätena.
Ändå var det jag som lärde Efraim gå
och jag som tog dem i mina armar,
men de förstod inte att jag botade dem.
Med trofasthetens band drog jag dem,
med kärlekens rep.
Jag var som den
som lyfter upp ett barn till kinden.
Jag böjde mig ner och gav dem att äta.

Första Johannesbrevet 4:10–16

Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.

Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.

Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom.

Johannesevangeliet 16:5–11

Men nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg. Men jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går skall jag sända honom till er, och när han kommer skall han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd: de tror inte på mig. Rättfärdighet: jag går till Fadern, och ni ser mig inte längre. Dom: denna världens härskare är dömd.

Psaltaren 98:1–8

En psalm.

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,
ty han har gjort underbara ting.
Han vann seger med sin starka hand,
med sin heliga arm.
Herren har visat att han räddar,
folken fick skåda hans seger.
Med godhet och trofasthet
har han tänkt på Israels folk.
Hela jorden har sett att vår Gud räddar.

Hylla Herren, hela världen,
brist ut i jubel och sång!
Sjung till lyra för Herren,
låt lyrans strängar klinga!
Blås i trumpeter och horn,
hylla konungen, Herren!
Havet skall brusa och allt det rymmer,
världen och alla som bor i den.
Floderna skall klappa händer,
bergen skall jubla tillsammans

Betraktelse ” Att växa i  tro”

Tro är så mycket mera än en uppfattning om hur och vad något är.

Tro är en relation som alltid kan växa, utvecklas och bli djupare.

Texterna idag handlar om Guds kärlek till sitt folk och om hur vi ska växa i tro och kärlek genom den Helige Andens hjälp. Vi går mot pingsten och en Hjälpare och Vägledare för våra liv är på väg till oss. Vi behöver den hjälpen och en fördjupad relation med Gud. Den här söndagen kallas också för ” Cantate”. Det är första ordet i Psalm 98 på latin. ” Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång”. Texterna pekar mot pingst och vi får lovsjunga vår Gud som aldrig överger sitt folk trots olydnad.

Profeten Hosea levde i Nordriket från mitten av 700-talet f.Kr. Han fick symbolisera Guds kärleksfulla handlande mot de otrogna folket, genom sitt äktenskap med en otrogen kvinna. I textens sammanhang liknas Israel vid en olydig son som Gud ändå alltid visar en faderlig kärlek.

Episteltexten förtydligar att Gud är kärlek. Kärleken har sitt ursprung i Gud.

Jesus Kristus har förkroppsligat kärleken genom sitt liv, död och uppståndelse. Detta kan ses som en handling av kärlek som måste få konsekvenser för hur vi lever våra liv tillsammans med församling, den kristna kyrkan och människor i samvaro. Inget är enkelt men att växa i tro är att växa i mötet med varandra. Vi kan tillsammans fördjupa vår relation med varandra och Gud.

Evangelietexten är hämtad från Jesu avskedstal. Han talar om att Han kommer att lämna sina lärjungar. Först ska detta ske genom döden på Golgata och efter sin uppståndelse skall Han visa sig för dem, men sedan återvända till Fadern. Här tar Han upp att Hjälparen skall komma och leda dem efter att detta har skett. Hjälparen är levande och skall trösta och stärka deras tro.

Psaltartexten visar på att Herren har sitt välde och är störst. Texten beskriver symboler för styrka och det gudomliga. Till och med havet och bergen skall vara med i lovsången och ”klappa händer” till Guds ära.

Lärjungarna får ta emot mycket och ny information som ingen tidigare hade fått ta del av. Det var svårbegripligt. Jesus kommenterar att de inte frågar vart Han ska ta vägen utan de försöker att ta in vad som sägs. Det är inte lätt att känna glädje när man kommer att bli lämnad, även om det blir klart att allt kan bli bättre för både den som lämnar en och för den som blir kvar. När allt sker efter Guds vilja.

Jesus fullbordade lagen. Han visar livets rättfärdighet på ett sätt som ingen tidigare har kunnat. Detta är unikt i mänsklighetens historia. Han går till Fadern. Detta är rättfärdighet. Ordet  för rättfärdighet innefattar också betydelsen av fullbordan av Guds rike, välsignelse och plan. Den handlar om Guds kärlek. Rättfärdighet är Guds rättvisa.

 Synden skapar ett avstånd till Gud genom att vi inte tror på Honom. Världens härskare är dömd. Vi har genom Kristus sluppit domen så som vi har fått den förklarat för oss. Jesus Kristus har tagit våra synder på sig som ett försoningsoffer. Han visar oss också livet självt.

Detta är vår befrielse.

Vi får leva med Herren och vi får ledning genom den Ande som Gud själv har sänt oss. Denna Ande hjälper oss att stärka tron, Han svarar när vi söker Honom och den kärleken kommer från Gud. Den har en kraft som är starkare än allt annat.

Vi som församling får vara ett språkrör för denna Ande. Vi får möjlighet att föra detta budskap till världen. Tillsammans ger vi varandra mod, hopp och tro. Vi kan få en möjlighet att utveckla hörseln för vad den Helige Ande vill för våra liv.

Vi får först ta emot Guds kärlek och sedan kan vi älska tillbaka. När vi möter den kärleken så finns inga ord som kan beskriva detta.

Kristus och den kärleken beskrivs som Ordet som blir levande. Allt börjar med att ”Gud sade” något och så blev det till. Vi kan också skapa tro, relationer och ett gott liv för andra när vi använder ord av kärlek.

Älska varandra och säg det så ofta ni kan så skickar vi vidare direkt från Gud själv.

Träffpunkt tisdag!

TRÄFFPUNKT TISDAG

Vi har tidigare informerat om TRÄFFPUNKT TISDAG den 4 maj och 1 juni kl. 10 -13. Då möts vi för samtal, en enkel fika och för den som orkar och vill finns praktiska uppgifter i och utanför kyrkan att ta tag i. Det finns mycket som behöver göras. Kyrksalen finns öppen för stillhet o bön. Vår pastor leder en andakt. Du tar del av just det som du vill.        

Nu den 4 maj hoppas vi på att bli 8 personer som möts! Blir det fler som önskar komma så ordnar vi också en tid på eftermiddagen.                                                                                                      Du måste höra av dig om du vara med den 4 maj! Maila arnarydewa@gmail.com eller ring Ewa Arnaryd 070 381 3074. 

Fem samtal om söndagens bibeltexter

Välkomna till fem samtal om veckans bibeltexter genom digitala möten, som leds av Hellen Tolf Dahl, Lidakyrkan.

Ni som önskar att delta, mejla senast tisdagen innan till hellen.tolf.dahl@gmail.com så får ni länk till mötet och bibeltexten. Ni väljer själva vilka onsdagar ni deltar i. Ni kan också meddela om ni vill ha alla texterna redan från början.

Följande tider:

Onsdagen den 28 april    kl. 11.00-12.00

Onsdagen den 5 maj        kl  11.00-12.00

Onsdagen  den 12 maj     kl  11.00-12.00

Onsdagen den 19 maj      kl  11.00-12.00

Onsdagen den 26 maj      kl  11.00-12.00

Hälsningar Hellen Tolf Dahl

Lidakyrkans medlemmar och vänner! Var med på Zoom

Inför söndagen den 25 april får du här ta del av en betraktelse av May Åkerström. Läs nedan

Söndag kl.17.00 är du varmt välkommen att ta del av ett digitalt samtal och andakt utifrån Mays betraktelse. 

Använd länken nedan. Den öppnas 16.45 så att vi får ordning på tekniken före 17.00.

Ewa Arnaryd is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Ewa Arnaryd’s Zoom Meeting
Time: Apr 25, 2021 04:45 PM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87073633656?pwd=RnBtVUNUODZuQTRJR2JDb3Zzb094Zz09

Meeting ID: 870 7363 3656
Passcode: 504716

Hälsningar Lidakyrkan/Ewa Arnaryd
    

Betraktelse över Johannes ev 16:16-22

En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen.« Då sade några av lärjungarna till varandra: »Vad menar han när han säger: ’En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen’, och när han säger: ’Jag går till Fadern’?« De sade: »Vad menar han med ’en kort tid’? Vi förstår inte vad han säger.«

Jesus märkte att de ville fråga honom och sade till dem: »Ni undrar varför jag sade: ’En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen’? Sannerligen, jag säger er: ni kommer att gråta och klaga, men världen skall glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg skall vändas i glädje.

När en kvinna skall föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen.

Nu har också ni det svårt. Men jag skall se er igen, och då skall ni glädjas, och ingen skall ta er glädje ifrån er.

Den här händelsen utspelar sig ungefär i mitten av det som vi kallar Jesu avskedstal han har talat om Vägen till Fadern som går genom Jesus. Han har berättat om den heliga Anden som ska komma. Han har undervisat om vinstocken, uppmanat dem att älska varandra, han har talat om världens hat och sanningens Ande som ska hjälpa dem och undervisa dem. Ja Anden ska påminna dem om allt som Jesus undervisat om.

Jag undrar hur de känner sig?

Troligen är de sorgsna, de kanske börjar förstå att det inte kommer att bli som de hoppats. Och när man är sorgsen så blir man lätt lite förvirrad de förstod inte vad han sa. Han tänkte lämna dem? De förstod ingenting och de tänkte febrilt för att försöka hitta någon förklaring De ville förstå!

Vad är det han säjer vi förstår inte ”En kort tid och ni ser mig inte längre ännu en kort tid och ni skall se mig igen.

Jesus säjer att han ska gå till Fadern. De kommer att sörja men sorgen ska vändas i glädje.

Jesus talar om kvinnan som ska föda det är plågsamt och svårt men när barnet är fött så blir det stor glädje.

”En kort tid” Vad tänker Du vad är en kort tid? Hur reagerar du och jag på uttrycket ”en kort tid”.

För mig uppstår frågor. Hur länge är en kort tid? Ska jag skynda mig?

När jag väntade vårt första barn så blev jag så otroligt verksam den sista månaden. Snart var det dags och jag ville göra färdigt så mycket innan barnet föddes.

Men jag tror att det finns många fler sätt att reagera.

”En kort tid” är det någon idé att ens börja med något?

Vad säjer den här texten till oss idag?

Var med och fundera tillsammans med mig på söndag kl 17 00 Välkommen

Vänliga hälsningar May Åkerström

Använd länken ovan!

Tredje söndagen i påsktiden. Den gode herden

Dagens texter:

Hesekiel 34:11–16

Så säger Herren Gud: Jag skall själv ta hand om mina får och vårda dem. Som herden vårdar sig om sin hjord när han har sina får omkring sig, de skingrade, så skall jag vårda mina får och rädda dem från de platser dit de skingrades den dag då moln och töcken rådde. Jag skall hämta dem hos de främmande folken, samla in dem från främmande länder och föra dem till deras eget land. På Israels berg, i dess dalar och bebodda trakter skall jag valla dem. På ett gott bete skall jag driva dem i vall. Deras ängar skall vara på Israels höga berg. Där skall de få komma till ro på härliga ängar. Saftigt bete skall de finna på Israels berg.Jag skall själv valla mina får och låta dem komma till ro, säger Herren Gud. Jag skall leta efter de vilsegångna och hämta hem de bortsprungna, jag skall förbinda de skadade, hjälpa de sjuka och se till de starka och välmående. Jag skall valla dem på det rätta sättet.

Första Petrusbrevet 2:22–25

Han begick inte någon synd, och svek fanns inte i hans mun. Han svarade inte med skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist. Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen, för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare.

Johannesevangeliet 10:1–10

”Sannerligen, jag säger er: den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten, och fåren hör hans röst, och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem, och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer de inte, utan springer ifrån honom, därför att de inte känner igen främmande röster.” Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade.

Sedan sade Jesus: ”Sannerligen, jag säger er: jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.

Psaltaren 23:1–6

En psalm av David.

Herren är min herde,
ingenting skall fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar,
han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft
och leder mig på rätta vägar,
sitt namn till ära.
Inte ens i den mörkaste dal
fruktar jag något ont,
ty du är med mi
din käpp och din stav gör mig trygg.
Du dukar ett bord för mig
i mina fienders åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja
och fyller min bägare till brädden.
Din godhet och nåd skall följa mig
varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem
så länge jag lever.

Betraktelse:

Vi läser bibeltexter och får ofta ett utdrag från ett sammanhang, som inte alltid är tydligt. Vissa berättelser känner vi till i sin helhet men när vi får en del av en större berättelse så saknas sammanhanget tydligt. Vi läser här tre texter. Jag beskriver här kort vilket sammanhang som texterna har hämtats ifrån. 

GT: Profeten Hesekiel fanns och verkade bland de judar som var deporterade i Babylonien före och efter Jerusalems fall år 587 f Kr. Han kritiserar folkets ledare som han anser inte har tagit sitt ansvar och har skuld till att folket lider. Gud kommer att ta sig an sitt folk för Herren är den gode herden. Folket skall få gå i vall på Israels berg. Här ser vi kopplingen till Psalm 23. 

Epistel: Aposteln Petrus behöver inte skämmas över sin Herre Jesus Kristus, Han som är utan synd. Petrus förnekade Jesus men har nu fått insikt om vem Kristus är. Tvivlet och vilsenheten är borta. Kristus är våra” själars herde och vårdare”. Denna beskrivning finns bara i den här texten i NT.

Evangelietexten: Johannes berättar om konflikten mellan Jesus och de judiska ledarna. Jesus berättar liknelsen om den gode herden och visar på dels sin egen uppgift i världen och samtidigt kritik mot de religiösa ledarna. Texterna hänger ihop. Den bild som beskrivs visar på folkets ledare som tjuvar och rövare, som inte går den väg genom grinden, dvs de som inte tror på att Guds utsände är Jesus. Jesus är den rätte herden som fåren lyssnar till och Han känner dem och de känner sin herde. Herren känner för sina får. Han älskar dem och för dem på rätta vägar och beskyddar dem. Vi får en erfarenhet av Jesus som kan likna en god herde som tar hand om de sina.

Den gode herden går ut för att hitta sina får. Så gör Gud med oss. Han söker oss och ropar på oss tills vi svarar. Vi har en Gud som kommer till oss. 

Vi söker meningen med livet. Då kommer själva livet till oss. Mening är att ha ett innehåll som ger frid. Ordet frid finns på över etthundratrettio olika ställen i Bibeln. Ordet fred som hänger ihop med friden finns i över trettio texter. 

I Johannes 14 i Jesus avskedstal så undervisar Jesus lärjungarna. Det är mycket som skall med och allt som sägs är i ett samtal i världen men berör hela universum. Friden är i mitten. I vers 27 säger Jesus ” Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.”

Idag är temat ” den gode herden” och vi läser och kan upptäcka att vi har en ledare som älskar oss. En personlig Gud som är villig att offra sitt liv för våra liv. Jesus beskriver Hans uppdrag utifrån en liknelse som de skulle kunna förstå. Perspektivet är dock så stort men bara det kan öppna upp deras sinnen, så kan några frön bli sådda. En livsåker att titta tillbaka på när alla bitar faller på plats. Så är det också för oss. Det är ibland när vi tittar tillbaka och vi ser våra erfarenheter i ett sammanhang, som vi får perspektiv om att Gud har varit med oss under våra liv. 

Fåren går på bete på åkrar klädda i livets färg. Kristus själv vaktar och samlar in oss. Han lyssnar på våra rop och vill frid och fred.

Idag har vi detta hopp och sann glädje. Varje dag finns nya utmaningar men om vi försöker att välja att lyssna på vår särskilda herde så kan vi tills slut urskilja lockrop från andra varelser som vill förinta och förstöra. 

Om vi lär oss vad som är äkta så upptäcker vi vad som är falskt när det kommer i vår väg. Det sade en kassörska i USA när hon blev utsatt för falska sedlar. De var så välgjorda att till och med polisen blev lurad först. Det falska kommer i nya varianter hela tiden. Gud är alltid densamme. Lär vi oss att känna Gud och vår ledare så vet vi vem vi ska lyssna till. 

Frid! Pastor Hellen Tolf Dahl

Betraktelse den 11april Andra sönd i Påsktiden

Andra Söndagen i Påsktiden    Evangelietext  Joh 21;1-14

The Miraculous Draft of Fishes (Witz) - Wikipedia, the free encyclopedia

Temat för andra söndagen i påsktiden är Påskens Vittnen. Det är fortfarande påsktid. De dramatiska händelserna i Jerusalem ligger oss ännu nära.  Bland de första av påskens vittnen finner vi två lärjungar som möter den uppståndne på väg till byn Emmaus. Svaren på Jesu frågor om vad de talar om är upplysande. ”Du måste vara den ende i hela Jerusalem som inte hört talas om vad som hänt här de senaste dagarna” säger en av lärjungarna. Påskens händelser, det centrala i den kristna tron skedde inte i skymundan. ”Vi hoppades att han var den som skulle befria Israel” fortsätter samtalet. I det svaret hörs kanske en besvikelse för de har ju sett Mästaren torteras och dödas. Men ändå är de fortsatt engagerade i Jesus och berättar vidare att några av kvinnorna beskrivit att de funnit graven tom och sett änglar som förklarat att Han lever. Efteråt, när de förstått vem som följt dem på vägen till Emmaus, säger de till varandra: ”Brann inte våra hjärtan när han talade till oss?”

Jag tänker ofta på just deras uttalade ”Voro icke våra hjärtan brinnande i oss?” som det heter i en äldre översättning. Längtan, hopp, mening, nåd, död och uppståndelse, allt ställs på sin spets de där dagarna en påsktid för så länge sedan, en påsk som jag ändå uppfattar utspelas nu och här i mitt liv.

Påsktiden fylls med andra vittnen. Tomas tvivlaren som vi så väl kan förstå och även behöver som förebild i våra tvivel. Tänk på de elva som en gång varit tolv som Han möter i måltid, eller kvinnorna vid graven.

I dagens evangelietext får vi möta lärjungarna som mitt i kaoset återgått till sina jobb och en bräcklig trygghet, att fiska.  Petrus och flera av de andra är där. Deras ansträngningar har varit fruktlösa. Jesus möter dem på stranden i deras vardag. Men från och med nu skulle allt bli annorlunda genom mötet med Honom som var Uppstånden. Nya uppdrag, ny styrka och ny insikt.

Vad innebär det att vara Påskens vittnen idag? Hur handlar dessa berättelser fortfarande om oss? Hur kan vi identifiera oss med påskens första vittnen som Maria Magdala, Tomas, Petrus, lärjungarna på väg mot Emmaus och alla de andra? Frågorna är många.

Jag hoppas att vi kan mötas digitalt kl. 17 nu på söndag den 11 april och delta i detta samtal på väg till Emmaus och vid Tiberias strand som fortfarande pågår.

Hälsningar Christina Hanke

Du kan delta i ett Zoom samtal kl 1700 på söndagen den 11 april Välkommen!

Möjlighet att delta i ett samtal via Zoom på söndag den 11 april kl 1700

Betraktelsen i ett eget inlägg !

Medlemmar och vänner i Lidakyrkan

På söndag 11 april är det Andra söndagen i påsktiden. Christina Hanke delar här sina tankar inför bibeltexten med oss. Se bilaga!

Kl 17.00 är du varmt välkommen till ett digitalt samtal och andakt utifrån Christinas betraktelse. Använd länken här nedan. Den öppnas 16.45 så att vi får ordning på tekniken före 17.00.

Lidakyrkan is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Ewa Arnaryd’s Zoom Meeting
Time: Apr 11, 2021 04:45 PM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87364352461?pwd=TEhGZTVUcmF6UUQzY3hsTVVnY01Udz09

Meeting ID: 873 6435 2461
Passcode: 755059

Väl mött!

Lidakyrkan gm Ewa Arnaryd

En önskan om en Glad Påsk från Lidakyrkan och Hellen Tolf Dahl

PÅSKBREV 2021                              (3 sidor)

Kristna och judar firar påsk. Judarna firar påsk till minne av att de tågade ut ur Egypten efter lång fångenskap. Jesus och hans vänner firade den judiska påsken. Den helgen blev Jesus korsfäst, dog och uppstod. Kristna firar påsken till minne av Jesu uppståndelse. Påsken är kristendomens största helg.

Världshistorien förändras för att en enda person vågade gå kärlekens väg fullt ut. Jesus Kristus är Guds Son, men också den som känner oss bättre än någon annan och som fullt ut kan känna vår smärta. Han bar sin egen smärta för att vi skulle bli befriade och kunna leva för evigt. Den kärleken firar vi vid påsken. Jesus Kristus segrade över döden och tar emot oss där vi befinner oss i livet, går med i våra prövningar och ger oss hopp och tro.  Veckan där påsken infaller kallas Stilla veckan eller Den heliga veckan. Tills vi åter ses i vår kyrka, får vi i gemenskap och i omsorg om varandra läsa och begrunda påskens fantastiska budskap.

 ( Läs gärna i era egna biblar de texter som stilla veckan berättar om, så blir betraktelsen en påminnelse om dessa händelser och sammanhanget begripligt. Vi behöver ta tid för Guds ord. Texthänvisning finns efter varje dagrubrik. Palmsöndagen har varit när detta brev sänds ut, men är medtaget för helhetens skull i påskveckan. Psalmförslagen är några av många för dessa helgdagar)

Palmsöndagen (2 Mos 13:6-10, Hebr 2:14-18,Markus 11:1-11, Ps 118: 19-29)

Vägen till korset

Hosianna är ett hebreiskt uttryck som betyder “Herre, hjälp oss!” eller “Herre, ge oss seger!” men också användes som ett hyllningsrop likt vårt “Leve!”. De folkskaror som mötte Jesus då han kom till Jerusalem hälsade honom med ropet “Hosianna, Davids son!” i övertygelse eller förhoppning om att han var den väntade Messias som skulle besegra och driva ut de romerska ockupanterna. Det hebreiska namnet/ordet Y’shua är en förkortad form av Yehoshua/Jehoshua och betyder “Jehova (Jahve) räddar”, dvs “Herren räddar” eller “Gud är räddningen”.Namnet “Josua” är samma namn som på grekiska blir Iesous, på latin Iesus – och därav på svenska “Jesus”. Josua och Jesus hade alltså egentligen samma namn, Y’shua. Detta är inte bara ett namn utan en identitet. Människor går ut och sjunger, rycker av palmblad och lägger sina kläder på gatan. Det är inte det som de vanligtvis gör. De är till sig av glädje och gör något ovanligt för att försöka uttrycka denna känsla. Vi kan uttrycka glädje utåt. Det finns också en inre, själslig glädje som inte alltid uttrycks på samma sätt. Det är när vi, som är skapade av Gud upplever ett gudomligt möte och när vår ande och Gud möts, när allt stämmer, så är det som om kroppen inte riktigt kan hantera det på det sätt vi är vana vid. Upplevelsen vi har inom oss går inte riktigt att uttrycka i ord och handling. Den är större och berör oss på ett särskilt sätt. Vi blir berörda av att möta Gud. Guds Son är på väg att fira påsk. Jesus vet nog vad som väntar men låter folket jubla och fira. Vi går upp till Jerusalem. Påsken handlar om befrielse. Gud ger oss sin frälsning. Fastan gör oss medvetna om det som binder oss och gör oss ofria. Gud sänder befriaren till oss. Vi hälsar Kristus välkommen till våra liv.

Psalmförslag: 38 För att du inte tog det gudomliga, 135 Se, vi går upp till Jerusalem,

                        498 Dig vare pris och ära

—————————————————————————————————————

Skärtorsdagen (2 Mos 24:3-11, 1 Kor 10:16-17, Markus 14:12-26, Ps 111:1-5) 

 Det nya förbundet

Vi får tänka på den kväll när Jesus åt tillsammans med sina lärjungar för sista gången. Jesus, en jude som firade påsk. Han såg fram emot högtiden och där liksom tidigare blir denna måltid ett minne och ett firande för frihet. Jesus är på den här kvällen nära korset. Det är spänning i luften men lärjungarna kan nog inte greppa vad som håller på att ske. Att de är mitt i det mest dramatiska som ska ske i historien. En stund som kommer att förändra människoliv världen över. Jesus visar här sin identitet när han tar brödet och vinet och efter tackbönen säger att ” detta är min kropp”, ” detta är mitt blod”. Evangelierna skiljer sig åt. I Lukas 22: 19 säger Han ” Gör detta till minne av mig”. Jesus visste hur allt skulle ske för att Guds plan ska kunna verka. Här visar Jesus sin sanna identitet. Han visade en auktoritet som ingen annan skulle kunna ta. I den sista måltiden ser vi vittnesbördet om befrielse. Han fullbordar sitt uppdrag. Skärtorsdagen firas till minne av den kväll när Jesus för sista gången äter tillsammans med sina lärjungar och instiftar nattvarden. Senare på natten när Jesus och hans lärjungar samlats i Getsemane trädgård grips Jesus av de romerska soldaterna. ( fr sv kyrkans kyrkoårsförklaring).Getsemane, en trädgård öster om Kidrons flodbädd. På sluttning av Oljeberget. Getsemane betyder just oljepress. Kungarna smordes och kröntes med olja.

Han smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden ur Psalm 23. Jesus pressas själv på det yttersta och den olja han smörjer oss med är att han gör oss heliga. Vi får tillhöra honom men det är han som pressas på livet. Genom Hans blod och svett, Hans tårar för oss. Genom Hans övertygelse att följa Gud i döden. Han ger oss liv. Vi ska glädjas åt korset och den befrielse som vi får. Världen krymper men Guds rike består. Just idag tänker vi på den avgörande stund där vi får liv genom Honom, när Han kämpar och ber Fadern själv om att orka igenom detta för oss.

Psalmförslag: 74 Du som gick före oss, 139 Den stunden i Getsemane,

45 Jesus för världen givit sitt liv

————————————————————————————————————————-

Långfredagen (Jes 53:1-12, 1 Kor 2:1-10, Markus 15:21-41, Ps 22)   

 Korset

Något händer i mötet med Jesus. För det är just i mötet med Jesus som vi blir varse om livet utanför oss och det förändrar vårt inre. Idag är den dag på året vi får tänka på vad som behövdes för att vi skulle få liv. En riktig död och en riktig uppståndelse.

Djävulen kan inte bygga upp något – bara förstöra det som redan finns. Det visar vem som fanns först. Vem som skapar. Bara en Gud och hans avbilder kan skapa och bygga upp något. Livet reser sig och döden kan bara hugga. Men nåden gör att det är möjligt för anden att tränga in i det värsta mörker. Detta är människans hopp. När Jesus gav upp andan var det så tydligt vem det var som slutade att andas att de jordiga tingen inte kunde låta bli att skrika. Förhänget brast i templet och vädret förändrades. Naturen, jorden, individer stod inte ut för något berörde deras innersta kärna, Kristus, Guds närmaste. Hade Gud med hela sin kraft kommit så hade vi alla sprängts. Kristus kärlek är inte av denna jord, men den var tvungen att komma till jorden för att vi skulle förstå den. Han väntar på oss. Han gick hela vägen i verkligt lidande.

Psalmförslag:141 Han på korset, han allena 144 O huvud blodigt sårat, 501 Han gick den svåra vägen

———————————————————————————————————————

Påsknatten ( Daniel 3:19-25, 2 Tim 2:8-13, Markus 16: 1-8, Ps 114)  

Genom död till liv

Dagens texter handlar alla om befrielse. Gud har livet i sina händer. Getsemane blir symbolen för vår kamp i livet. Våndan när vi kämpar. När mörkret är som störst finns vägen till ljuset. Vi går från död till liv.

Psalmförslag: 137 Den kärlek du till världen bar, 506 Den tunga dagen går mot natt, 155 Herren lever,

————————————————————————————————————————–

Påskdagen ( 2 Mos 15:1-11, 1 Kor 15:12-21, Markus 16: 1-14, Ps 118:15-24)       

 Kristus är uppstånden

Idag är den dag som vi firar den märkligaste nyheten i historien.

Kristus är uppstånden. Vi påminns om att livet, när det är som mest sårbart, har ett hopp som inte tillhör denna världen.  Jesus Kristus sändes till världen för oss. Hans kärleksbudskap om hur vi skall behandla varandra och dela liv skulle räcka långt för en total världsfred. Men han gjorde något mera. Han visade att om vi än dör så får vi leva. Han vann över döden och gav oss hopp. Vi kan vara rädda för döden och det okända. Vi undrar ibland var Gud är när vi drabbas. Det är just där han är, vid dödens port. Han fångar upp oss när vi är nära att gå under. Synden skiljer oss från Gud. Vi har en gud som inte vill något annat än att leva i gemenskap med oss. Kristus ställer allt till rätta. Han tog våra synder på sig, dog för oss men visade att om vi följer honom så får vi leva. Vi kan sörja våra krossade drömmar men Kristus vill att vi ska våga ta för oss av livet och följa den frihet han skänker. Det är viktigt att njuta av livet mera, av det vi får och av det vi har. Att dela glädje när vi har möjlighet. Låt oss tacka för det vi har. Vi ställer oss till förfogande till vår Herre som vill att vi ska be och vara en utsträckt hand till andra och varandra. Jesus Kristus lever. Graven är tom. Låt oss möta Honom.

 Psalmförslag:146 Vad ljus över griften, 153 Livet vann, dess namn är Jesus,

                         520 Uppstått har Jesus

————————————————————————————————————————–

Annandag påsk ( Hesekiel 37:1-10, Apg 10:34-43, Lukas 24:13-35, Ps 16:6-11)  

Möte med den uppståndne

” Hur vet du att Jesus lever?” Frågan kommer ständigt. Hur kan vi förklara det annat än med att förutom hänvisa till Bibeln berätta och vittna om våra möten med Honom? Det är i det personliga mötet som vi verkligen lär känna någon. Lärjungarna fick Jesus uppenbarat för sig. Först hade de inte känt igen Honom. På skriftens ord och i anden känner vi igen sanningen. Därför är det viktigt att vara förankrad i Bibeln och dess berättelser. Detta är en dag med möjligheten att reflektera över våra egna möten med vår Herre. Vilken vandring har vi gjort när Han har tagit följe med oss?  Vi i vår kyrka och församling får göra följe med vår Frälsare. Han kommer till oss, går med oss och går före oss.

Vi kan känna igen oss i lärjungarna att vi inte alltid upptäcker hur nära Gud själv är.

Låt oss nu vila i detta. Jesus Kristus är vägen, sanningen och livet. Vi får vara med.

Psalmförslag: 45 Jesus för världen givit sitt liv, 189 Bliv kvar i mig, 313 Min frälsare lever

Glad påsk önskar pastor Hellen Tolf Dahl

Planering av digitala och fysiska möten april o maj

LIDAKYRKAN 2021

Medlemmar och vänner!

Perioden utan möjlighet att mötas till gudstjänst har varit lång. Vi längtar efter att få öppna upp Lidakyrkan igen! Utifrån ev. ändringar i beslut om restriktioner är vi beredda att öppna upp för gudstjänster i Lidakyrkan under våren. Mer information kommer så snart det är möjligt.

Här vill vi delge er vår planering för gudstjänster/andakter på Youtube eller Zoom/betraktelser i brev för perioden april och maj 2021.

Vi vill också informera om att vår pastor Hellen Tolf Dahl beslutat sig för att, efter nästan åtta år, avsluta tjänsten i vår församling. Vid gudstjänsten den 23 maj får vi möjlighet till avtackning av Hellen. Naturligtvis hoppas vi att kunna mötas i kyrkan denna söndag.

Hälsningar från styrelsen/ Ewa Arnaryd

APRIL 1          Skärtorsdag 13 – 15 Öppen kyrka med nattvard                 Hellen Tolf Dahl, Christina  Hanke   15.00-17.00. Möjlighet till fika utomhus.                                 

           2 – 4    Påskbetraktelse i brev Hellen Tolf Dahl

           11         Betraktelse i brev  Christina Hanke

Kl. 17.00 inbjuds du till andakt och samtal, på Zoom, med utgångspunkt i dagens betraktelse. Länken sänds ut tillsammans med betraktelsen samt kommer att finnas på Lidakyrkans hemsida.                                   

           18         Betraktelse i brev  Hellen Tolf Dahl

           25         Betraktelse i brev May Åkerström

Kl. 17.00 inbjuds du till andakt och samtal, på Zoom, med utgångspunkt i dagens betraktelse. Länken sänds ut tillsammans med betraktelsen samt kommer att finnas på Lidakyrkans hemsida.             

MAJ   2           Betraktelse i brev Hellen Tolf Dahl

           9             Betraktelse på Youtube Lotta Armanios

          16           Betraktelse i brev Per-Johan Rahm

         23         Pingstdagen gudstjänst med avtackning av vår pastor        Hellen Tolf Dahl

         30          Betraktelse i brev May Åkerström